Informacja o ochronie danych: Nagrywanie wideokonferencji


Oprócz klasycznej telefonii osoby odpowiedzialne zapewniają również cyfrową platformę wideokonferencji do komunikacji. Ta cyfrowa platforma do wideokonferencji umożliwia nagrywanie wiadomości. Same nagrania powinny służyć do dokumentowania głosowań, posiedzeń komisji, dokumentacji projektowej lub tworzenia transkrypcji. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat tego przetwarzania danych.

Dane kontaktowe poszczególnych osób odpowiedzialnych za nagrywanie Lista osób odpowiedzialnych (dalej „osoba odpowiedzialna”). Z naszym inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem dsb@caimmo.com.
 

Osoba odpowiedzialna zbiera następujące dane osobowe poprzez nagrywanie wideokonferencji: nazwa pliku (nazwa i data realizacji), nazwa konferencji, data konferencji, nagranie (ścieżka dźwiękowa oraz, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, nagranie obrazu), „udostępniane dokumenty".

Dane przetwarzane są w celu dokumentowania głosowań, posiedzeń komisji oraz postępów w realizacji projektów.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyżej wymienionych danych opieramy na Twojej zgodzie, którą wyrażasz przed każdym nagraniem. Oczywiście w każdej chwili możesz cofnąć zgodę bez podania przyczyn.

Nagrania są z reguły przechowywane przez okres 180 dni, a następnie usuwane. W szczególnych przypadkach może być wymagane dłuższe przechowywanie, jeśli nagranie jest potrzebne do śledzenia naruszeń prawnych, dochodzenia, wykonywania lub śledzenia roszczeń prawnych lub też do celów ochrony czy zachowania dowodów.

System wideokonferencji oraz system do nagrywania wideokonferencji udostępniane są osobom odpowiedzialnym przez firmę CA Immo Deutschland GmbH.

W szczególności możesz zażądać informacji o pochodzeniu i kategoriach przetwarzanych przez nas danych o Tobie i Twojej sprawie biznesowej, okresie przechowywania, odbiorcach, którym Twoje dane osobowe zostaną lub zostały ujawnione, celu i rodzaju tego przetwarzania. Zwracamy uwagę, że zgodnie z § 4 ust. 6 DSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych) nie wolno udzielać żadnych informacji, jeżeli w rezultacie zagrożone są tajemnice handlowe lub firmowe osób odpowiedzialnych lub osób trzecich.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane, które są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia. Możesz również zażądać usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie danych nieprawidłowych, niekompletnych lub przetwarzanych niezgodnie z prawem. Jeżeli nie jest jasne, czy przetwarzane dane na Twój temat są nieprawidłowe, niekompletne lub przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu ostatecznego wyjaśnienia tej kwestii. Zwracamy uwagę, że prawa te mają charakter komplementarny, w związku z czym możesz żądać jedynie sprostowania ew. uzupełnienia swoich danych lub ich usunięcia.

Nawet jeśli Twoje dane osobowe są prawidłowe i kompletne oraz są przetwarzane przez nas zgodnie z prawem, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych w szczególnych, uzasadnionych indywidualnych przypadkach.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dsb@caimmo.com. Chociaż dokładamy wszelkich starań w celu ochrony i integralności Twoich danych, nie możemy wykluczyć nieporozumień dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane. Jeśli uważasz, że wykorzystujemy Twoje dane w sposób niedopuszczalny, oprócz kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych masz możliwość złożenia skargi do właściwego urzędu ochrony danych.