Hurtownia danych (data warehouse)


W jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Firma CA Immo gromadzi, przetwarza i przekazuje dane na temat najemców i dostawców oraz dane wewnętrznych referentów firmy CA Immo w ramach hurtowni danych (data warehouse) w celach ujednoliconego, grupowego raportowania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie danych ma miejsce ze względu na uzasadniony interes firmy CA Immo zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Uzasadniony interes firmy CA Immo polega na tym, aby dokonywać analizy portfolio na płaszczyźnie całego koncernu. Dane najemców przekazywane są przez firmę CA Immo tylko w sposób pseudonimizowany.

Komu przekazuje firma CA Immo Państwa dane osobowe?

Następuje wymiana danych w obrębie koncernu tylko w tym zakresie, aby spółki zarządzające mogły prowadzić działalność operacyjną. Do wewnętrznych odbiorców zaliczają się rada nadzorcza, zarząd koncernu, działy specjalistyczne zajmujące się finansowaniem rynku kapitałowego, oceną, zarządzaniem oraz controllingiem aktywami i inwestycjami. Ponadto dane przekazywane są ze względu na scentralizowany system informatyczny oraz w trakcie rewizji. Dane przekazywane są do zewnętrznego usługodawcy w zakresie usług informatycznych, biegłego rewidenta, partnera joint venture oraz wspólnot mieszkaniowych. Firma CA Immo zawarła z zewnętrznym usługodawcą w zakresie usług informatycznych umowę na temat przetwarzania danych przez podmioty przetwarzające. Dane najemców przekazywane są przez firmę CA Immo tylko w sposób pseudonimizowany.

Jak długo firma CA Immo przechowuje Państwa dane osobowe?

Firma CA Immo przechowuje dane osobowe w hurtowni danych (data warehouse) przez okres 10 lat.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (Rozporządzenie UE [EU-VO] 2016/679) przyznaje Państwu pewne prawa jako osobom, których to dotyczy, o których Państwa poniżej informujemy. Proszę zwróćcie Państwo na to uwagę, iż uzupełniają się one wzajemnie, dlatego też mogą Państwo zażądać tylko sprostowania względnie uzupełnienia Państwa danych lub ich usunięcia.

Cofnięcie zgody

W przypadku, jeżeli firma CA Immo gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ustęp 1 litera a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)), przysługuje wówczas Państwu w każdej chwili prawo do cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody. Jednakże nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do momentu cofnięcia.

Prawo dostępu do informacji

Mogą Państwo zażądać udzielenia informacji na temat pochodzenia, kategorii, okresu gromadzenia, odbiorców, wykorzystywania danych przetwarzanych przez firmę CA Immo w odniesieniu do Państwa osoby oraz rodzaju ich przetwarzania.

Prawo do sprostowania i usunięcia

Jeżeli firma CA Immo przetwarza dane na temat Państwa osoby, które są nieprawidłowe lub niepełne, mogą Państwo zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia. Ponadto mogą Państwo zażądać usunięcia bezprawnie przetwarzanych danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeżeli jest to niejasne, czy dane przetwarzane w odniesieniu do Państwa osoby są nieprawidłowe lub niepełne bądź też przetwarzane są w sposób bezprawny, wówczas mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych aż do momentu ostatecznego wyjaśnienia niniejszej kwestii.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Także jeżeli dane odnośnie Państwa osoby są pełne i prawidłowe oraz przetwarzane są przez firmę CA Immo w sposób zgodny z prawem, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu niniejszych danych. Może to nastąpić jednak tylko w uzasadnionych przez Państwa sytuacjach.

Prawo do przekazywania danych

Mogą Państwo otrzymać dane przetwarzane przez firmę CA Immo w odniesieniu do Państwa osoby, które firma CA Immo otrzymała od samych Państwa, w formacie odczytywalnym maszynowo określonym przez firmę CA Immo, lub zlecić firmie CA Immo bezpośrednie przekazywanie niniejszych danych na rzecz wybranych przez Państwa osób trzecich, jeżeli odbiorca ten umożliwi to firmie CA Immo z punktu widzenia technicznego oraz jeżeli przekazywaniu danych nie stoi na przeszkodzie ze strony firmy CA Immo lub ze strony osób trzecich żadne nadmierne obciążenie, bądź też ustawowe lub inne zobowiązania do zachowania tajemnicy lub zagadnienia dotyczące poufności.

Prawo złożenia zażalenia

Ponadto są Państwo uprawnieni do złożenia zażalenia do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (Rozporządzenie UE [EU-VO] 2016/679).

Do kogo mogą się Państwo zwrócić w celu dochodzenia Państwa praw?

W celu dochodzenia powyższych praw należy skontaktować się z zespołem ds. koordynacji ochrony danych firmy CA Immo (dsb@caimmo.com) w formie pisemnej (listem do wybranego biura CA Immo [tutaj] lub pocztą elektroniczną).

W jaki sposób mogą Państwo nawiązać kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych firmy CA Immo?

Z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób: dsb@caimmo.com.