Wzajemne wykonanie umowy i kontrola dostępu


Przetwarzanie danych w celu wzajemnego wykonania umowy

W jakim celu przetwarza się Państwa dane osobowe?

Firma CA Immo przetwarza Państwa dane osobowe w celu wzajemnego wykonania umowy, tj. w celu zakupu i sprzedaży nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, utrzymania budynków, wyceny nieruchomości, a także uzasadnienia, realizacji i zakończenia innych zleceń złożonych firmie CA Immo, w celu odbioru świadczonych przez Państwa usług, ale także do rozliczania, księgowania związanego z prowadzaną działalnością i archiwizowania, a także w celu wspierania relacji biznesowych między Państwem a nieodłącznymi procesami towarzyszącymi firmie CA Immo, takimi jak sprawdzenie zdolności kredytowej, poprawa wydajności lub towarzyszące środki pomocy. 

Pochodzenie danych

Oprócz danych zebranych bezpośrednio od Państwa firma CA Immo przetwarza również dane osobowe z innych źródeł: Firma CA Immo przetwarza dane osobowe uzyskane z publicznie dostępnych źródeł (takich jak rejestr przedsiębiorstw, ewidencja gruntów, Internet) lub agencji ratingowych, pośredników i firm zarządzających nieruchomościami. W ramach realizacji projektów (najem z pracami aranżacyjnymi i bez prac aranżacyjnych, realizacja projektów nieruchomościowych, nabycie i sprzedaż nieruchomości itp.) firma CA Immo przetwarza również dane, które otrzymuje od innych klientów i dostawców w ramach tych projektów (np. dostawców usług jak pośrednicy, handlowcy, prawnicy itp., którzy działają w imieniu klientów, lub dane podwykonawców dostawców firmy CA Immo).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane osobowe?

O ile przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest konieczne do wypełnienia umowy, podstawę prawną przetwarzania uzasadnia wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). O ile dane wykraczają poza zakres wymagany do wykonania umowy i nie ma oddzielnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podstawę prawną do przetwarzanie Państwa danych mogą stanowić istniejące zobowiązania prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub uzasadniony interes firmy CA Immo (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przetwarzaniu danych. Taki uzasadniony interes dotyczy w szczególności tworzenia statystyk dotyczących obrotu, reklamy bezpośredniej, wydajnego projektowania procesów biznesowych firmy CA Immo oraz utrzymywania kontaktów z klientami.

Komu firma CA Immo udostępnia Państwa dane osobowe?

Grupa CA Immo jest zorganizowana zgodnie z organizacją macierzową z centralami w Austrii i Niemczech. W ramach Grupy CA Immo oddziały lub pracownicy otrzymują dane od klientów i dostawców, które są im potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych oraz do ochrony uzasadnionych interesów (obowiązki nadzorcze, struktury sprawozdawcze, utrzymanie sieci).

Ponadto firma CA Immo posiada umowy o prowadzeniu spraw dla swoich spółek zależnych, w ramach których dane osobowe klientów i dostawców firm nieruchomościowych mogą być przekazywane do odpowiednich spółek zarządzających.

Oprócz tego firma CA Immo prowadzi dla swoich spółek zależnych bazę danych kontaktowych, w której dane osobowe klientów i dostawców spółek zależnych mogą być przekazywane spółkom zarządzającym.

Ostatecznie może okazać się koniecznym, aby firma CA Immo przekazała Państwa dane kontrahentom lub usługodawcom w ramach naszej relacji biznesowej z Państwem.Listę kategorii odbiorców i informacje na temat ewentualnych transferów danych do państw trzecich można znaleźć tutaj. Mogą one znajdować się w Europie i poza nią, niemniej firma CA Immo, udostępniając dane poza Europę, zapewnia, że zawsze przestrzega europejskich standardów prywatności.

Jak długo firma CA Immo przechowuje Państwa dane osobowe?

Zasadniczo firma CA Immo przechowuje Państwa dane przez czas trwania umowy. Ponadto firma CA Immo podlega różnym obowiązkom w zakresie przechowywania dokumentów, w ramach których wymagane jest przechowywanie danych osobowych i umownych również po zakończeniu umowy, np. jak ma to miejsce w przypadku korporacyjnych okresów dotyczących przechowywania; firma CA Immo będzie przechowywać Państwa dane, dopóki możliwa jest realizacja roszczeń prawnych wynikających ze stosunku handlowego z Państwem.

Kontrole dostępu do pomieszczeń firmy CA Immo, do jej istniejących nieruchomości i jej placów budowy

W jakim celu przetwarza się Państwa dane osobowe?

Firma CA Immo przetwarza dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, data, osoba/firma odwiedzana) w ramach kontroli dostępu do pomieszczeń firmy CA Immo w celu budowania bezpieczeństwa i ochrony pracowników oraz tajemnic handlowych. Ponadto firma CA Immo przetwarza dane osobowe (np. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, firmę, datę i godzinę, zdjęcie w celu przeprowadzenia kontroli identyfikacyjnej, nagrań wideo) w zakresie kontroli dostępu na place budowy w ramach realizacji projektu nieruchomościowego firmy CA Immo w celu zabezpieczenia budynków, nadzoru budowy i spełnienia warunków Ausländerbeschäftigungsgesetz (niem. ustawa o zatrudnianiu obcokrajowców).

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Jeżeli nie ma oddzielnej zgody (art. ust. 1 lit. a RODO), wszelkie zobowiązania prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub uzasadniony interes CA Immo (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w przetwarzaniu danych mogą stanowić podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych. Taki uzasadniony interes dotyczy w szczególności bezpieczeństwa budynków oraz monitorowania i kontroli dostępu do istniejących nieruchomości i terenów budowy firmy CA Immo.

Komu firma CA Immo udostępnia Państwa dane osobowe?

Dane wymienia się w Grupie tylko w zakresie umożlwiającym spółkom zarządzającym i działowi technicznemu załatwianie spraw operacyjnych, a także z uwagi na scentralizowane IT oraz w trakcie przeglądu. W razie potrzeby dane zostaną przekazane zewnętrznym dostawcom usług, takim jak zarządcy obiektami/budynkami, dostawcy zabezpieczeń telekomunikacyjnych/wideomonitoringu, firmy ubezpieczeniowe, logistycy budowy, generalni wykonawcy (w zależności od struktury procesu budowlanego), władze, przedstawiciele prawa, notariusze i sądy.

Jak długo firma CA Immo przechowuje Państwa dane osobowe?

O ile firma CA Immo nie podlega innym ustawowym wymogom dotyczącym przechowywania, będzie przechowywać dane w celu monitorowania placów budowy przez okres do 12 miesięcy od zakończenia budowy lub w celu kontroli dostępu przez 12 miesięcy. Materiał wideo jest przechowywany maks. przez 72 godziny. Okres ten może się wydłużyć w przypadku dochodzenie roszczeń prawnych.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679) przyznaje Państwu jako osobie zainteresowanej określone prawa, na które wskazuje się poniżej. Należy pamiętać, że są one komplementarne, można więc zażądać albo korekty lub uzupełnienia swoich danych, albo ich usunięcia.

Cofnięcie zgody

W przypadku, gdy firma CA Immo gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do daty wycofania zgody.

Praw do informacji

Mogą Państwo zażądać informacji o pochodzeniu, kategoriach, czasie przechowywania, odbiorcach, celu danych osobowych przetwarzanych przez firmę CA Immo i rodzaju ich przetwarzania.

Prawo do korekty lub usunięcia

Jeśli firma CA Immo przetwarza dane osobowe, które są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać ich korekty lub uzupełnienia. Można również zażądać usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli nie jest jasne, czy przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe, niepełne lub przetwarzane niegodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych do czasu ostatecznego wyjaśnienia tej kwestii. 

Prawo do sprzeciwu

Nawet gdy Państwa dane osobowe są prawidłowe i kompletne, i przetwarzane przez firmę CA Immo zgodnie z prawem, mogą Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Dotyczy to jednak wyjątkowych, uzasadnionych przez Państwa przypadków.

Prawo do przenoszalności

Mogą Państwo otrzymywać od firmy CA Immo przetwarzane przez nią dane osobowe dotyczące Państwa osoby, jakie firma CA Immo osobiście od Państwa otrzymała, w określonej przez firmę CA Immo formie odczytu maszynowego lub polecić firmie CA Immo bezpośrednie przesłanie takich informacji do wybranej przez siebie strony trzeciej, jeśli będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia i jeśli przesyłanie danych nie jest sprzeczne z jakimikolwiek nieuzasadnionymi wydatkami lub z prawnym lub innego rodzaju obowiązkiem zachowania poufności ze strony firmy CA Immo lub stron trzecich.

Prawo do skargi

Wreszcie mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679).

Do kogo można się zwrócić w celu dochodzenia swoich praw?

W celu dochodzenia powyższych praw należy skontaktować się z zespołem ds. koordynacji ochrony danych firmy CA Immo (dsb@caimmo.com) w formie pisemnej (listem do wybranego biura CA Immo [tutaj] lub pocztą elektroniczną).

Mimo że firma CA Immo zawsze stara się dbać o ochronę i nienaruszalność Państwa danych, nie można wykluczyć rozbieżności opinii. Jeśli uważają Państwo, że firma CA Immo nie wykorzystuje Państwa informacji zgodnie z prawem, mogą się Państwo skontaktować się z zespołem ds. koordynacji ochrony danych firmy CA Immo (dsb@caimmo.com). Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do organu ochrony danych.