Informacja o ochronie danych w postępowaniu rekrutacyjnym


Spółka CA Immo, o przyjęcie do której się ubiegasz (w dalszej części „CA Immo“ lub „my”) przetwarza Twoje dane osobowe w ramach postępowania rekrutacyjnego. W tej deklaracji o przetwarzaniu danych informujemy Cię o szczegółach tego przetwarzania danych.

O ile w tej informacji o ochronie danych nie podano inaczej, zbieramy (my lub nasz podmiot przetwarzający) Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie i nie pozyskujemy ich od stron trzecich.

Zdajemy sobie sprawę z dużego znaczenia Twoich danych i dlatego z zasady nie przekazujemy ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Jeśli jednak w indywidualnym przypadku dojdzie do przekazania Twoich danych do państwa trzeciego, powiadomimy Cię o tym wyraźnie w niniejszej informacji o ochronie danych i poinformujemy o tym, jakie środki przedsięwzięliśmy, aby zagwarantować wymagany poziom ochrony Twoich danych. Nie wykorzystujemy Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 

1. Zakres i cel przetwarzania danych

CA Immo przetwarza Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

CA Immo przetwarza te dane w ramach różnych postępowań rekrutacyjnych:

 • Korzystasz z udostępnionego przez Prescreen International GmbH portalu rekrutacyjnego online CA Immo (dostępnego przez https://caimmo.jobbase.io/ lub przez widget Prescreen zintegrowany na stronie stronie internetowej CA Immo);
 • Kontaktujesz się z CA Immo w inny sposób, przykładowo przesyłając dokumenty rekrutacyjne e-mailem lub pocztą;
 • CA Immo angażuje rekrutera i otrzymuje Twoje dane przekazane przez tego rekrutera;
 • Bierzesz udział w Assessment-Center firmy CA Immo;
 • Kontaktują się z Tobą bezpośrednio pracownice/y CA Immo; lub
 • Zostajesz do nas skierowany/a w ramach programu myAbility Talent®.


1.1. Dane ogólne

W trakcie wspomnianego postępowania rekrutacyjnego mogą być zbierane następujące dane w celu rozpatrzenia Twojej aplikacji na stanowisko, o które się ubiegasz:

 • podstawowe dane kandydata/ki (jak przykładowo imię, nazwisko, sposób zwracania się do Ciebie, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, obywatelstwo)
 • dane dotyczące kwalifikacji (pismo przewodnie, list motywacyjny, życiorys, dotychczasowe zajęcia, kwalifikacje i kompetencje, np. w postaci listy projektów, świadectw itp.)
 • ogólne pytania rekrutacyjne (np. oczekiwane zarobki, okres wypowiedzenia itp.)
 • dobrowolne informacje, takie jak np. zdjęcie na potrzeby rekrutacji, inne informacje, dobrowolnie podane lub przekazane w aplikacji
 • dodatkowe pytania w zależności od danego postępowania rekrutacyjnego (np. prawo jazdy)
 • komunikacja pomiędzy Tobą a CA Immo oraz odnoszące się do Ciebie komentarze i oceny, które zostały sformułowane w trakcie procesu rekrutacyjnego
 • ewentualne wyniki testów z przeprowadzonych studiów przypadków lub podobnych procedur testowych (np. testy Excela)
 • inne dane / kategorie danych, np. udostępnione publicznie, dane dotyczące pracy zawodowej, np. profil w zawodowych mediach społecznościowych takich jak XING lub LinkedIn

Nie jesteś zobowiązany do udostępniania CA Immo danych osobowych. Jeśli jednak nie udostępnisz żądanych danych, to w pewnych warunkach CA Immo nie będzie mogła przeprowadzić lub kontynuować procesu rekrutacji. 
 

1.2. Dalsze informacje dotyczące aplikacji e-mailem i/lub drogą pocztową

Jeśli ubiegasz się o pracę przy użyciu e-maila lub drogą pocztową, udostępnione przez Ciebie dokumenty są w formie cyfrowej importowane do naszego portalu rekrutacyjnego online. Poza tym dane wymienione w punkcie 1.1 są przetwarzane i w razie potrzeby uzupełniane ręcznie przez CA Immo o informacje, które przekażesz nam dodatkowo w ramach procesu rekrutacji. Dostaniesz dostęp do tego portalu rekrutacyjnego, dzięki czemu będziesz mógł/mogła przeglądać dokumenty rekrutacyjne i szczegóły rekrutacji.
 

1.3. Dalsze dane w razie rekrutacji przez portal rekrutacyjny CA Immo

Istnieje możliwość bezpośredniego zaimportowania Twoich danych z Twojego profilu XING. Dlatego też odpowiednie dane są pobierane z profilu XING, do czego CA Immo udostępnia interfejs. Podstawą prawną tego jest nasz uzasadniony interes w udostępnieniu wyraźnie zażądanej przez Ciebie usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Żadne dane nie są przekazywane do Xing ani automatycznie importowane z Xing, jeśli nie zażądałeś tego wyraźnie za pośrednictwem udostępnionego linka.
 

1.4. Dane w przypadku zaangażowania rekrutera

W przypadku wybranych pozycji do obsadzenia wyszukanie odpowiedniego/j kandydata/ki zlecamy rekruterom. Rekruterzy w ramach tego zlecenia przekazują nam odpowiednie profile kandydatów. Na dalszym etapie CA Immo przeprowadza rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydat(k)ami w celu dokonania ostatecznego wyboru. Rekruterzy w wybranych przez nas procesach wyszukiwania występują jako administratorzy w rozumieniu RODO. W zależności od postępowania rekrutacyjnego współpracujemy z różnymi rekruterami. W celu uzyskania informacji o tym, z którymi rekruterami współpracujemy w Twoim przypadku i informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez rekruterów, proszę zwróć się zatem bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych (dsb@caimmo.com).

Udostępnione dokumenty są importowane do naszego portalu rekrutacyjnego online. Ponadto udostępnione dane są przetwarzane i w razie potrzeby uzupełniane ręcznie przez CA Immo. Dostaniesz dostęp do tego portalu rekrutacyjnego, dzięki czemu będziesz mógł/mogła przeglądać dokumenty rekrutacyjne i szczegóły rekrutacji.
 

1.5. Dalsze informacje dotyczące bezpośredniego nawiązania kontaktu z kandydat(k)ami

Jeśli proaktywnie i bezpośrednio skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o wolnych stanowiskach, dane będą przetwarzane, o ile dobrowolnie przekażesz informacje do CA Immo (np. życiorys, list motywacyjny, itp.). Udostępnione dokumenty są wtedy importowane do naszego portalu rekrutacyjnego online. Ponadto udostępnione dane są przetwarzane i w razie potrzeby uzupełniane ręcznie przez CA Immo. Dostaniesz dostęp do tego portalu rekrutacyjnego, dzięki czemu będziesz mógł/mogła przeglądać dokumenty rekrutacyjne i szczegóły rekrutacji.


1.6. Dane w ramach programu myAbility Talent®

W ramach programu myAbility Talent® dajemy kandydat(k)om ze specjalnymi potrzebami możliwość spędzenia u nas Job Shadowing Day (dnia podpatrywania pracy) i ewentualnie następnie odbycia praktyki. Twój profil przekaże nam myAbility Social Enterprise GmbH, która jest samodzielnym administratorem w rozumieniu RODO. W celu uzyskania dalszych informacji o przetwarzaniu Twoich danych przez myAbility Social Enterprise GmbH zwróć się zatem bezpośrednio do niej.
 

2. Podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacyjnego odbywa się na podstawie stosunku przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego przetwarzanie Twoich danych rekrutacyjnych (punkty 1.1 do 1.6) odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu udokumentowania na wypadek dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Podstawą prawną przechowywania Twoich danych w ewidencji, aby móc poinformować Cię o ewentualnych wolnych stanowiskach, jest Twoja wyraźna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę bez podania przyczyny, żądając usunięcia swoich danych za pośrednictwem naszego portalu rekrutacyjnego lub kontaktując się z nami e-mailem na adres dsb@caimmo.com.
 

3. Okres przechowywania

Twoje dane rekrutacyjne są przechowywane przez czas postępowania rekrutacyjnego. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Twoje dane są przechowywane przez następne 6 miesięcy a potem usuwane, o ile nie zgodziłeś/aś się na przechowywanie swoich danych w ewidencji.

Jeśli wyraźnie życzysz sobie przechowywania przekazanych danych w ewidencji, dane będą przechowywane przez okres kolejnego roku od wyrażenia przez Ciebie zgody. Najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem tego terminu zaproponujemy Ci dalsze przedłużenie przechowywania Twoich danych w ewidencji. Ponadto w pojedynczym przypadku Twoje dane mogą być nadal przechowywane, jeśli jest to konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 

4. Odbiorcy wewnętrzni

Z powodu ustanowionej struktury działu personalnego w CA Immo Twoje dane są przetwarzane zarówno przez CA Immobilien Anlagen AG, jak również przez CA Immo Deutschland GmbH („HR Group“) jako podmioty przetwarzające dla przedsiębiorstwa ogłaszającego nabór na stanowiska.

W zależności od postępowania rekrutacyjnego następujące dane są ewentualnie przetwarzane również w obrębie Grupy CA Immo (przykładowo z powodu potencjalnych, wykraczających poza spółkę linii raportowania dotyczących danego stanowiska do obsadzenia). Tutaj znajdziesz listę przedsiębiorstw koncernu Grupa CA Immo. O szczegółowe informacje możesz zapytać pod adresem dsb@caimmo.com.
 

5. Odbiorcy zewnętrzni

Nasz portal rekrutacyjny jest udostępniony przez Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Wien, Austria (Prescreen). Prescreen przetwarza dane na nasze zlecenie i działa zatem jako podmiot przetwarzający. Prescreen korzysta przy tym z usług następujących kolejnych podmiotów przetwarzających:

 • Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy (hosting rozwiązania e-rekrutacji)
 • JoinVision E-Services GmbH, Prinz-Eugen-Straße 70, 1040 Wien, Austria (oprogramowanie do analizy CV)
 • Aon Assessment GmbH, Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg, Niemcy (oprogramowanie do oceny online)


6. Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych:

6.1. Prawo do wycofania zgody

O ile przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Od otrzymania Twojego wycofania nie będziemy już przetwarzać tych danych w przyszłości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu wycofania.
 

6.2. Prawo dostępu

Możesz żądać informacji o przetwarzanych Twoich danych osobowych, w szczególności o pochodzeniu i kategoriach przetwarzanych danych, okresie przechowywania, odbiorcach, którym Twoje dane osobowe są lub były ujawnione, o celu i rodzaju przetwarzania. Na żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Zwracamy uwagę na to, że zgodnie z § 4 ust 6 ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. nie należy udzielać żadnych informacji, jeśli zagraża to tajemnicom handlowym lub firmowym administratora lub stron trzecich.
 

6.3. Prawo do sprostowania danych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe lub niekompletne, to możesz żądać ich sprostowania lub uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 

6.4. Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Usuniemy Twoje dane, jeśli jest to przewidziane prawem (art. 17 RODO).

Zwracamy uwagę na to, że prawo do usunięcia danych nie przysługuje szczególnie wtedy, gdy musimy przetwarzać dane w celu spełnienia zobowiązania prawnego lub dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 

6.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli nie jest jasne, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo lub niekompletnie lub niezgodnie z prawem, to możesz żądać, żebyśmy ograniczyli korzystanie z Twoich danych osobowych.
 

6.6. Prawo do sprzeciwu

Nawet jeśli Twoje dane osobowe są prawidłowe i kompletne oraz przetwarzane przez nas zgodnie z prawem, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych w szczególnych, uzasadnionych przez Ciebie pojedynczych przypadkach. Możesz się również sprzeciwić, jeśli otrzymujesz od nas materiały marketingu bezpośredniego i nie chcesz ich otrzymywać w przyszłości.
 

6.7. Prawo do przenoszenia danych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam udostępniłeś/aś, możesz w określonych warunkach żądać, abyśmy przekazali Ci te dane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz nam również zlecić bezpośrednie przekazanie tych danych do wybranych przez Ciebie stron trzecich, o ile jest to wykonalne technicznie.
 

6.8. Prawo do skargi

Nawet jeśli jak najlepiej staramy się o ochronę i integralność Twoich danych, nie możemy wykluczyć różnicy zdań odnośnie do sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane. Jeśli Twoim zdaniem przetwarzanie Twoich danych narusza RODO, to oprócz skontaktowania się z naszym zespołem koordynacyjnym ds. ochrony danych możesz złożyć skargę do austriackiego organu ochrony danych.
 

7. Kontakt

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych, szczególnie dochodzenia Twoich praw, prosimy zwracać się pisemnie (listem lub e-mailem) do

 • przedsiębiorstwa CA Immo, do którego aplikujesz lub bezpośrednio do
 • naszego inspektora ochrony danych (dsb@caimmo.com).