Informacja o ochronie danych osobowych: Kamery na placach budowy


W jakim celu przetwarza się Państwa dane osobowe?

CA Immo przechowuje i przetwarza nagrania wideo z kamer z placów budowy CA Immo, z jednej strony w celu podania do publicznej wiadomości, w szczególności najemcom/zainteresowanym najmem, informacji o postępie budowy, z drugiej strony w celu utworzenia, po zakończeniu budowy, filmu poklatkowego z poszczególnych zdjęć aż do zakończenia projektu (np. w celach marketingowych). Nagrania z kamer z placów budowy są robione z dużą ziarnistością/rozdzielczością i z dużej odległości, tak aby ani ludzie, ani pojazdy nie były przybliżane, a zatem łatwe do zidentyfikowania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadnione interesy CA Immo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem CA Immo jest poinformowanie zainteresowanych i dostarczenie filmu poklatkowego np. do celów marketingowych.

Komu CA IMMO udostępnia Państwa dane osobowe?

Dane wymienia się w Grupie tylko w takim zakresie, aby spółki zarządzające mogły załatwiać sprawy operacyjne, a także z uwagi na scentralizowane IT oraz w trakcie przeglądu. Dane są przekazywane zewnętrznym dostawcom usług informatycznych (operator kamery z placu budowy) oraz, w razie potrzeby, władzom, przedstawicielom prawnym oraz notariuszom i sądom. Odwiedzjący odpowiednią stronę internetową placu budowy otrzymują do obejrzenia jedynie cogodzinne kadry ew. film z ujęciami przyspieszonymi.

Jak długo CA IMMO przechowuje Państwa dane osobowe?

CA Immo przechowuje materiał wideo z kamer z placów budowy do 12 miesięcy po zakończeniu budowy.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679) przyznaje Państwu jako osobie zainteresowanej określone prawa, na które wskazuje się poniżej. Należy pamiętać, że są one komplementarne, można więc zażądać albo korekty lub uzupełnienia swoich danych, albo ich usunięcia.

Cofnięcie zgody

W przypadku, gdy firma CA IMMO zapisuje i przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo co wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do daty wycofania zgody.

Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać informacji o pochodzeniu, kategoriach, czasie przechowywania, odbiorcach, celu danych osobowych przetwarzanych przez firmę CA IMMO i rodzaju ich przetwarzania.

Prawo do korekty lub usunięcia

Jeśli firma CA IMMO przetwarza dane osobowe, które są nieprawidłowe lub niekompletne, można zażądać ich korekty lub uzupełnienia. Można również zażądać usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli nie jest jasne, czy przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe, niepełne lub przetwarzane niegodnie z prawem, można zażądać ograniczenia przetwarzania danych do czasu ostatecznego wyjaśnienia tej kwestii.

Prawo do sprzeciwu

Nawet gdy Państwa dane osobowe są prawidłowe i kompletne, i przetwarzane przez firmę CA IMMO zgodnie z prawem, mogą Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Dotyczy to jednak wyjątkowych, uzasadnionych przez Państwa przypadków.

Prawo do przenoszalności

Mogą Państwo otrzymywać od firmy CA Immo przetwarzane przez nią dane osobowe dotyczące Państwa osoby, jakie firma CA Immo osobiście od Państwa otrzymała, w określonej przez firmę CA Immo formie odczytu maszynowego lub polecić firmie CA Immo bezpośrednie przesłanie takich informacji do wybranej przez siebie strony trzeciej, jeśli będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia i jeśli przesyłanie danych nie jest sprzeczne z jakimikolwiek nieuzasadnionymi wydatkami lub z prawnym lub innego rodzaju obowiązkiem zachowania poufności ze strony firmy CA Immo lub stron trzecich.

Prawo do skargi

Wreszcie, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679).

Do kogo można się zwrócić w celu dochodzenia swoich praw?

W celu dochodzenia powyższych praw należy skontaktować się z zespołem ds. koordynacji ochrony danych firmy CA Immo (dsb@caimmo.com) w formie pisemnej (listem do wybranego biura CA Immo [tutaj] lub pocztą elektroniczną).

Jak skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych firmy CA Immo?

Z inspektorem ds. ochrony danych można skontaktować się, pisząc na następujący adres: dsb@caimmo.com