Polityka prywatności monitoringu wizyjnego


Administrator Danych wprowadził monitoring wizyjny niektórych obszarów na częściach nieruchomości, które podlegają jego kontroli. Lista adresów tych nieruchomości i obszarów objętych tam monitoringiem dostępna jest na listy obszarów monitorowanych (dalej jako “obszary monitorowane” lub „obszar monitorowany”). 

W związku z przetwarzaniem danych, przetwarzane są dane osobowe osób znajdujących się w obszarze monitorowanym. Poniżej mogą Państwo znaleźć szczegółowe informacje dotyczące tego przetwarzania danych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Dane Administratora Danych odpowiedzialnego za monitoring poszczególnych obiektów i związane z tym przetwarzanie danych osobowych są dostępne na listy obszarów monitorowanych (dalej jako "Administrator Danych"). Z naszym inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem [Ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa] lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dsb@caimmo.com.

2. ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator Danych zbiera następujące dane osobowe za pośrednictwem rejestracji wideo kamerami wideo:

  • Dane wideo podmiotów (wygląd, przybliżony wiek, płeć, zachowanie, numer rejestracyjny), miejsce nagrania wideo (zakres wizyjny kamery, lokalizacja kamery), tablica rejestracyjna pojazdu.
  • W przypadkach innych niż monitoring w czasie rzeczywistym, utrwalany jest również czas nagrania wideo (data, godzina, początek/koniec nagrania wideo).

Dane zbierane są w sposób automatyczny po wejściu na obszar monitorowany. 

Przetwarzanie danych  jest prowadzone w jednym z poniższych celów. Informacja na temat celu prowadzenia konkretnego monitoring wizyjnego dostępna jest na listy obszarów monitorowanych:

  • Bezpieczeństwo obiektu

Monitoring wizyjny jest stosowany w celu ochrony budynków, podziemnych garaży i innych obiektów, które mogą zostać powiązane z Administratorem Danych, aby móc udokumentować czyny przestępcze lub naruszenia prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony, nadrzędny interes Administratora Danych w osiągnięciu tego celu (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • Kontrola dostępu

Jeśli monitoring wizyjny jest prowadzony na obszarach monitorowanych dla celów kontroli uprawnionego dostępu do budynków, nieruchomości i wytyczonych obszarów przez właściciela lub uprawnionego użytkownika, wtedy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony nadrzędny interes Administratora Danych w osiągnięciu tego celu (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. OKRES PRZECHOWYWANIA

Nagrania wideo są co do zasady przechowywane maksymalnie przez okres 72 godzin, a następnie usuwane. Dłuższe przechowywanie może być niezbędne w indywidualnych przypadkach, gdy nagrania są potrzebne dla celów ścigania naruszeń prawa, ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń, jak również dla celów ochrony lub zabezpieczenia dowodów.

W przypadku monitoringu w czasie rzeczywistym, dane wideo nie są zapisywane. Pod adresem listy obszarów monitorowanych mogą Państwo sprawdzić, czy prowadzony jest monitoring w czasie rzeczywistym.

4. OCENA W PRZYPADKU INCYDENTU I UJAWNIENIE DANYCH

W przypadku wystąpienia incydentu (ściganie naruszeń prawa, ustalanie, dochodzenie i ochrona roszczeń lub cele związane z ochroną lub zabezpieczeniem dowodów), nagrania wideo wykonane dla celów ochrony obiektu będą podlegały ocenie i następujące dane osobowe będą zbierane dodatkowo w stosunku do danych wskazanych w sekcji 2: tożsamość podmiotów, w zakresie w jakim będą one rozpoznawalne na podstawie nagrania dla oceniającego, rola podmiotów (np. sprawca, ofiara, świadek), w zakresie, w jakim jest to rozpoznawalne na podstawie nagrania.

Ponadto w przypadku incydentu (ściganie naruszeń prawa, ustalanie, dochodzenie i ochrona roszczeń lub cele związane z ochroną lub zabezpieczeniem dowodów), powyższe dane mogą zostać przekazane do następujących odbiorców, pod warunkiem, że jest to proporcjonalne i niezbędne w indywidualnym przypadku:

  • Odpowiednie władze lub sądy (dla celów zabezpieczenia dowodów w sprawach przestępstw)
  • Odpowiednie władze lub sądy (dla celów zabezpieczenia dowodów w sprawach cywilnych)
  • Firmy ubezpieczeniowe (wyłącznie w celu załatwiania spraw związanych z ubezpieczeniem)

W zakresie w jakim przetwarzanie danych  jest prowadzone technicznie przez podmiot przetwarzający w imieniu Administratora Danych, jest to wskazane na listy obszarów monitorowanych.

W przypadku monitoringu w czasie rzeczywistym, zasadniczo nie jest ani dokonywana ocena, gdy wystąpi incydent ani dane wideo nie są udostępniane podmiotom trzecim. Jeśli przy prowadzeniu naszego monitoringu korzystamy z usług podmiotu świadczącego usługi ochrony, informacja w tym zakresie dostępna jest na listy obszarów monitorowanych.

5. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Mogą Państwo zażądać informacji w szczególności na temat pochodzenia i kategorii danych przetwarzanych przez nas na temat Państwa i Państwa sprawy, okresu przechowywania, odbiorców danych, którym dane są przekazywane lub zostały przekazane, celu i charakteru przetwarzania. Możliwość skorzystania z tego prawa może podlegać ograniczeniom z uwagi na prawa lub wolności innych osób, w tym tajemnice handlowe.

W przypadku, gdy przetwarzamy dane dotyczące Państwa, które są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać, aby zostały one sprostowane lub uzupełnione. Mogą Państwo zażądać także usunięcia przetwarzanych danych i ograniczenia ich przetwarzania w okolicznościach wskazanych w RODO przetwarzanych niezgodnie z prawem. Zwracamy jednak uwagę, że ma to zastosowanie wyłącznie do nieprawidłowych, niekompletnych danych lub danych przetwarzanych niezgodnie z prawem. Jeśli nie jest jasne, czy dane przetwarzane na temat Państwa są nieprawidłowe, niekompletne lub przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych do momentu, kiedy sprawa zostanie wyjaśniona. Zwracamy uwagę, że te prawa są komplementarne, co oznacza, że mogą Państwo zażądać wyłącznie albo sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych. 

Nawet jeśli dane odnoszące się do Państwa osoby są prawidłowe i kompletne i przetwarzane przez nas zgodnie z prawem, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację, która zostanie przez Państwa umotywowana. 

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub chcieliby Państwo zrealizować którekolwiek z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dsb@caimmo.com. Mimo, że podejmujemy wysiłki związane z ochroną i integralnością Państwa danych najlepiej jak potrafimy, nie da się wykluczyć różnicy zdań co do tego, w jaki sposób Państwa dane są wykorzystywane. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane w sposób niezgodny z prawem, mogą Państwo, oprócz kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych, złożyć skargę do właściwego organu ds. ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.